امير کبير اراك
سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکي نوع فعالیت: آموزشي، درماني
       
تعداد تخت فعال: 230 نوع تخصص: عمومي
بخش های بستری: اطفال-CCU2-ENT-NICU-POST CCU -چشم-عفوني-اطفال 2-روانپزشكي-فوق تخصصي هماتولوژي انكولوژي اطفال-نوزادان-PICU-ccu
   
بخش های ستاره دار: اتاق عمل چشم-اتاق عمل ENT-اتاق عمل اورژانس-تختهاي تحت نظر اورژانس اطفال-تختهاي تحت نظر اورژانس قلب-تالاسمي-تخت هاي تحت نظر اورژانس روانپزشكي-ريكاوري
   
بخش های پاراکلینیک: MRI-آزمايشگاه طبي-تست ورزش-داروخانه-راديولوژي-اكوكارديوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-ECT-سونوگرافي-آندوسكپي
   
بخش های درمانگاهی: درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه چشم-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه قلب-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-پايگاه بهداشتي-درمانگاه بيماران تالاسمي-درمانگاه بيماران هموفيلي-درمانگاه گفتار درماني-درمانگاه پوست-درمانگاه كاردرماني -روانكاوي
   
آدرس: خيابان شهيد شيرودي
   
آدرس سایت: http://portal.arakmu.ac.ir/portal/Home/Default.asp
   
ایمیل: ho.amirkabir@gmail.com تلفن: 33130040
 
Copyright © 2018 Pooya Samaneh Diva