مصطفي خميني بهبهان
سازمان متبوع: سازمان تامين اجتماعي نوع فعالیت: درماني
       
تعداد تخت فعال: 107 نوع تخصص: عمومي
بخش های بستری: CCU-ENT-ارتوپدي-ارولوژي-اطفال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-داخلي -بخش نوزادان-اورژانس بستري (1.2.3)
   
بخش های ستاره دار: اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-تخت زايمان-تختهاي تحت نظر اورژانس-اورژانس سرپايي(سطح 4,5)
   
بخش های پاراکلینیک: آزمايشگاه طبي-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي
   
بخش های درمانگاهی: درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه چشم-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه طب كار و پزشكي اجتماعي-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب-مامايي-تغذيه-عمومي
   
آدرس: بهبهان كوي حجت
   
آدرس سایت:
   
ایمیل: behbehhan_taminhospital@yahoo.com تلفن: 06152832008
 
Copyright © 2018 Pooya Samaneh Diva