بنت الهدي بوشهر(تعطيل)
سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکي نوع فعالیت: درماني
       
تعداد تخت فعال: 56 نوع تخصص: عمومي
بخش های بستری: CCU-POST CCU و قلب-POST آنژيوگرافي-ICU قلب باز-زنان و زايمان
   
بخش های ستاره دار:
   
بخش های پاراکلینیک:
   
بخش های درمانگاهی:
   
آدرس: بوشهر بيمارستان زيمبيه
   
آدرس سایت:
   
ایمیل: تلفن: 123456
 
Copyright © 2018 Pooya Samaneh Diva