کد نظام پزشکي


همکار گرامي؛ انتخاب محل انجام خدمات مورد تعهد، از تاریخ 98/1/27 لغایت ساعت 24 مورخ 98/2/5 امکان پذیر می باشد.


** انتخاب محل انجام خدمات مورد تعهد، صرفا تا ساعت 24 مورخ 98/2/7 تمدید شد.