کد نظام پزشکي

 
توجه
همکار گرامی ؛ انتخاب محل فقط  در زمان تعیین شده قابل انجام خواهد بود !