کد نظام پزشکي
همکار گرامي ؛ لطفا در زمان تعيين شده مراجعه نماييد

 
توجه
همکار گرامی ؛ انتخاب محل فقط برای رشته طب اورژانس و  در زمان تعیین شده قابل انجام خواهد بود !