کد نظام پزشکياولويت نياز به رشته هاي تخصصي پزشکي در سال 94
پزشکی اجتماعی
طب کار


مناطق محروم  ویژه  در سال 94
لیست مناطق محروم ویژه
ساير اطلاعات موردنياز
ضريبk مناطق محروم
اطلاعات تماس دانشگاههاي علوم پزشکی کشور
ضرايب مناطق محروم دانشگاهها به ترتيب حروف الفبا
الف-س
ف-ي

همکار محترم رشته های پزشکی اجتماعی و طب کار می توانند انتخاب محل انجام دهند.