کد نظام پزشکي

 
ثبت درخواست جابجایی مرداد ماه از تاريخ دوشنبه 97/5/1 لغایت 8 صبح دوشنبه 97/5/15 مي باشد
همکار گرامي ؛ مهلت ثبت درخواست به پایان رسیده است.